Stoff Studios

Fig A:

Tim_Smyth_Stoff_14-04-16_02-Detail.jpg
Tim_Smyth_Stoff_14-04-16_02.jpg
Tim_Smyth_Stoff_14-04-16_01-Detail.jpg
Tim_Smyth_Stoff_14-04-16_01A.jpg
Tim_Smyth_Stoff_14-04-16_04-Detail.jpg
Tim_Smyth_Stoff_14-04-16_04.jpg
Tim_Smyth_Stoff_14-04-16_03-Detail.jpg
Tim_Smyth_Stoff_14-04-16_03.jpg
Tim_Smyth_Stoff_14-04-16_05-Detail.jpg
Tim_Smyth_Stoff_14-04-16_05.jpg
Tim_Smyth_Stoff_14-04-16_06-Detail.jpg
Tim_Smyth_Stoff_14-04-16_06.jpg